Om Conscious Heart

 
Conscious Heart
 kurser og retreats er dedikeret til hjertets opvågnen. De er en invitation til at mødes i åbent bevidstheds- og kærlighedsrum og tage del i den levende stilhed og hengivenhed til det Inderste, der vækker vores sande natur til live.

Essensen i denne tilgang er at skabe rum for den iboende guddommelighed, der allerede lever inderst i ethvert hjerte. Når vi lander i nuets åbenhed og lader alle forestillinger om mål i fremtiden falde bort, får vi adgang til så meget mere af den visdom og kærlighed, vi rummer. Idet vi indtager vores ståsted i det inderste vi ved af, inviteres de områder, der før var vendt bort fra hjertets sandhedsgrund, ind i den levende strøm.

På kurserne er kroppens naturlige værensflow en central og integreret del. Sansemæssig vågenhed og følelsesmæssig åbenhed befordrer den dybe afslapning af nervesystemet, som er afgørende for en sand embodiment af intelligent kærlighed. Først når krop, sanser og følelser gennemtrænges af stilhed, er det muligt at åbne sig for den dybere form for inquiry, som der inviteres til på kurserne: en lytten hvor hele ens væren og alle energier er involverede og modtagelige for sandhed.

I takt med at evnen til at hvile tomhændet i stilheden styrkes, og hengivenheden til det Inderste fordyber sig, gennemtrænges efterhånden hele hjertet og kroppen af vågent nærvær. Oplevelsen af at være et selv der er adskilt fra Kilden – som er den egentlige rod til al menneskelig lidelse – viser sig at være en drøm. Adskillelsen smelter væk, som havde den aldrig eksisteret. Det ændrer ens perception af virkeligheden radikalt.

Det vågne hjerte ser alt som det er, uden at adskille sig fra det, som det ser. I kraft af at det hviler i Kilden, ved det af det, der inderst inde aldrig lider. Man ser herfra, hvordan det adskilte selvs perspektiv har stået på hovedet. Det, man frygtede og forsøgte at holde ude, viser sig at være nøglen til ens dybere integration. Og det, man længtes efter og forsøgte at drage til sig, viser sig allerede at leve i ens eget hjerte.

I resonans med Kilden skifter man naturligt orientering, fra at være optaget af hvordan man har det – som alligevel aldrig forløser de dybere spændinger – til at være optaget af, om man giver rum til, at det Inderste kan leve igennem én. Smerte og vanskeligheder kan da blive en åben dør til healende medfølende kærlighed.

Fællesskabet og individet

Når flere mennesker mødes i dedikation og hengivenhed til sandhed, skabes en kollektiv bærebølge, der spontant opløfter enhver, der deltager. For at en ægte befriende fællesbevidsthed kan blive en reel mulighed er det nødvendigt, at enhver først og fremmest er lydhør og tro mod den inderste sandhed i sit eget hjerte. Med andre ord: man må kunne være alene, hvilende på sin egen rygrad, før man kan slippe ind i fællesbevidsthedens forbundethed og enhedens grund.

I den fælles resonans med Kilden kan vi direkte erfare den kærlighed, der strømmer uophørligt fra det Inderste. Her bliver hjertet styrket med en livskraft og et mod, der får os til at turde leve vores virkelige potentiale.

De mest berørende og vedkommende former for dialoger, som vi mennesker kan have med hinanden, opstår når vi sammen lytter i åbenhed for det, vi har til fælles: vores grundlæggende væren og det rene rum inderst i hjertet. Da kan udveksling mellem mennesker fremelske dybder af vores væsen, som ingen kendte i forvejen. Når vi i fællesskabets ånd og vågne nærvær tør gå ud over os selv og lade os forme på ny, bliver vi en gave til hinanden og til helheden.